Ordonanta Nr. 28 din 26 ianuarie 2006

Ordonanta Nr. 28 din 26 ianuarie 2006
privind unele masuri financiar-fiscale (Legea IFN)


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta lege:PARTEA I
Reglementari ale unor operatiuni financiar-fiscale


TITLUL I
Dispozitii privind activitatea de creditare desfasurata de institutii financiare nebancare


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


SECTIUNEA 1
Domeniul de aplicare


Art. 1. - Prezentul titlu reglementeaza conditiile minime de acces al institutiilor financiare nebancare la activitatea de creditare, in scopul asigurarii si mentinerii stabilitatii financiare.

Art. 2. - (1) Activitatea de creditare reprezinta orice forma de finantare, realizata de institutiile financiare nebancare in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1).

(2) Banca Nationala a Romaniei este singura autoritate in masura sa decida daca activitatea desfasurata de o entitate este de natura activitatii de creditare si intra sub incidenta prezentului titlu.

Art. 3. - (1) Activitatea de creditare se desfasoara prin institutii de credit definite in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata, si prin institutii financiare nebancare, in conditiile stabilite prin prezentul titlu, precum si prin legi speciale care le reglementeaza activitatea.

(2) Entitatile, altele decat cele prevazute la alin. (1), nu pot desfasura cu titlu profesional activitati de creditare.

SECTIUNEA a 2-a
Definitii


Art. 4. - In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) institutie financiara nebancara - persoana juridica constituita cu scopul de a desfasura, cu titlu profesional, activitati de creditare de natura celor prevazute la art. 7 alin. (1) si ale caror surse de finantare provin din resurse proprii sau imprumutate de la institutii de credit, de la alte institutii financiare sau, dupa caz, din alte surse prevazute in legi speciale;
b) activitati permise institutiilor financiare nebancare - activitatile prevazute la art. 7 si 8, care se desfasoara in baza prevederilor prezentului titlu si, dupa caz, a legilor speciale care le reglementeaza activitatea;
c) conducatori - persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare ale institutiilor financiare nebancare, sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a acestora si sunt investite cu competenta de a angaja raspunderea institutiilor financiare nebancare;
d) actionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza impreuna si care detin direct sau indirect o participatie de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societati sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri ale acesteia;
e) notificare - actiunea intreprinsa de institutiile financiare nebancare, inclusiv prin depunerea documentatiei stabilite de Banca Nationala a Romaniei, in vederea obtinerii de la aceasta a actului care atesta inregistrarea si permite desfasurarea activitatii de creditare;
f) Registrul general al institutiilor financiare nebancare, denumit in continuare Registrul general, - registru deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, in care sunt inscrise institutiile financiare nebancare ce indeplinesc cerintele generale prevazute la cap. II sectiunea 1;
g) Registrul special al institutiilor financiare nebancare, denumit in continuare Registrul special, - registru deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, in care sunt inscrise institutiile financiare nebancare ce indeplinesc criteriile prevazute la art. 27;
h) Registrul de evidenta al caselor de ajutor reciproc si al caselor de amanet, denumit in continuare Registrul de evidenta, - registru deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, in care sunt inscrise casele de ajutor reciproc si casele de amanet.

SECTIUNEA a 3-a
Organizarea si functionarea


Art. 5. - (1) Institutiile financiare nebancare au obligatia de a se constitui ca societati comerciale pe actiuni. Organizarea si functionarea institutiilor financiare nebancare sunt reglementate de prevederile prezentului titlu, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si, dupa caz, de alte legi speciale in materie.

(2) Persoanele juridice prevazute la cap. VIII fac exceptie de la obligativitatea constituirii sub forma de societati comerciale pe actiuni.

Art. 6. - (1) Denumirea unei entitati care poate desfasura activitate de creditare, in conditiile prezentului titlu, va include sintagma "institutie financiara nebancara" sau abrevierea acesteia "IFN". Sintagma "institutie financiara nebancara" va fi folosita in denumire, antet, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, reclame sau in publicitate numai de catre institutiile financiare nebancare.

(2) Institutiile financiare nebancare nu pot folosi in denumire, antet, sau in alte atribute de identificare orice cuvinte si expresii care ar induce publicul in eroare cu privire la statutul ori la activitatile si operatiunile institutiilor financiare nebancare.

SECTIUNEA a 4-a
Activitati permise


Art. 7. - (1) Institutiile financiare nebancare pot desfasura urmatoarele activitati de creditare:
a) acordare de credite, incluzand, fara a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;
b) leasing financiar;
c) emitere de garantii si asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului;
d) acordare de credite cu primire de bunuri spre pastrare, respectiv amanetare prin case de amanet;
e) acordare de credite catre membrii unor asociatii fara scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtamant al salariatilor/pensionarilor, in vederea sprijinirii prin imprumuturi financiare a membrilor lor, respectiv case de ajutor reciproc;
f) alte forme de finantare de natura creditului.
(2) Institutiile financiare nebancare, in derularea activitatilor aferente creditelor de consum, pot emite si administra carduri de credit pentru clienti si pot desfasura activitati legate de procesarea tranzactiilor cu acestea, cu respectarea reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei in domeniu.

(3) Institutiile financiare nebancare pot acorda servicii conexe si de consultanta legate de realizarea activitatilor prevazute la alin. (1).

(4) Institutiile financiare nebancare pot efectua operatiuni in mandat in relatia cu alte institutii financiare nebancare si/sau institutii de credit legate de activitatea de creditare desfasurata de acestea.

Art. 8. - (1) Institutiile financiare nebancare pot desfasura, in aplicarea art. 7, dupa caz, urmatoarele operatiuni cu bunuri mobile si imobile:
a) operatiuni necesare desfasurarii activitatii;
b) inchiriere de bunuri mobile si imobile catre terte parti, inclusiv leasing operational, cu conditia ca valoarea bunurilor mobile si imobile inchiriate sa nu depaseasca o limita care se stabileste prin norme de catre Banca Nationala a Romaniei;
c) operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobandite ca urmare a executarii silite a creantelor institutiilor financiare nebancare sau renuntarii voluntare de catre utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar.
(2) Bunurile mobile si imobile dobandite in urma executarii silite a creantelor institutiilor financiare nebancare vor fi vandute de acestea in termen de un an de la data dobandirii, daca aceste bunuri nu sunt utilizate in conditiile prevazute la alin. (1). Pentru motive justificate, termenul poate fi prelungit cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei.

(3) Institutiile financiare nebancare care desfasoara activitatile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) vor putea da o alta destinatie bunurilor mobile si imobile dobandite in urma executarii silite a creantelor sau returnarii lor voluntare de catre utilizator, in termen de un an de la data dobandirii acestora.

SECTIUNEA a 5-a
Interdictii


Art. 9. - Se interzic institutiilor financiare nebancare:

a) desfasurarea de activitati de atragere de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public;
b) emiterea de obligatiuni, cu exceptia ofertei publice adresate investitorilor calificati, in intelesul legii privind piata de capital;
c) includerea in obiectul principal de activitate a oricarei alte activitati decat cea prevazuta la art. 7 alin. (1);
d) includerea in obiectul secundar de activitate a oricarei alte activitati decat cea prevazuta la art. 7 alin. (2) - (4) si la art. 8.

Art. 10. - Entitatile care nu se incadreaza in prevederile prezentului titlu nu pot folosi in denumire, antet ori in acte emise sintagma "institutie financiara nebancara" sau orice derivat al acesteia care ar induce publicul in eroare cu privire la desfasurarea de activitati de acordare de credite in baza prezentului titlu.

Art. 11. - Nu pot detine calitatea de fondator, actionar semnificativ, conducator, administrator, auditor financiar al unei institutii financiare nebancare urmatoarele:

a) persoanele nominalizate in listele prevazute la art. 23 si 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului;
b) persoanele impotriva carora au fost pronuntate hotarari definitive pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, inselaciune, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primiri de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa ori alte fapte penale.

Art. 12. - Institutiile financiare nebancare nu pot desfasura urmatoarele activitati:

a) operatiuni cu bunuri mobile si imobile, cu exceptia celor prevazute la art. 8;
b) gajarea propriilor actiuni in contul datoriilor institutiei financiare nebancare;
c) acordarea de credite, conditionata de vanzarea sau de cumpararea actiunilor institutiei financiare nebancare;
d) acordarea de credite garantate cu actiunile proprii ale institutiei financiare nebancare;
e) acordarea de credite conditionata de acceptarea de catre client a altor servicii care nu au legatura cu operatiunea de creditare respectiva.

© 2003-2008 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri

perational, de catre finantator, iar in cazul leasingului financiar, de catre utilizator."
  • . Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) În cazul în care intervin schimbari în ceea ce priveste sediul utilizatorului sau al finantatorului ori schimbari cu privire la situatia juridica a bunului, finantatorul si utilizatorul trebuie sa procedeze la rectificare în Cartea funciara si la oficiul registrului comertului."
  • Aline