Credit imobiliar pentru achizitionare, apartament, casa, teren

 • Venituri minime nete pe familie 850 RON/luna, varsta intre 20 ani si 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, pana la care creditul trebuie rambursat in intregime

 • Minim 1 an vechime in munca, cu o intrerupere totala de maxim o luna in ultimul an (nu mai mult de o perioada de intrerupere) si minim 6 luni la actualul loc de munca.

 • Creditul acopera maximum 100% din pretul proprietatii imobiliare; suma minima imprumutata este de 10.000 EUR pentru achizitie locuinta si 5.600 EUR pentru achizitie terenuri.

 • Perioada de creditare este de maxim 35 ani Rambursarea se face in rate lunare care includ principalul, dobanda si comisionul lunar de administrare a creditului.

 • Comision de administrare lunar 0%

Garantii

 • Ipoteca de rang 1 in favoarea bancii asupra imobilului finantat
 • Asigurare imobil cesionata in favoarea bancii
 • Asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
 • Cesiune venit solicitant
 • Cesiune venit sotie/sot/partener/co-debitor
 • Gaj pe conturile deschise la banca
 • Gaj pe depozit colateral - numai pentru clientii persoane fizice navigatori. Valoarea depozitului va acoperi in orice moment valoarea a 3 rate lunare

Documentatia de credit

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului


 • Actele de identitate ale solicitantului, ale sotului / sotiei / partenerului si ale co-debitorului (daca este cazul)
  Copia BI/CI trebuie confirmata ca fiind conforma cu originalul si semnata de catre consultantul de credit
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
  Format standard banca trebuie completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie/partener.
 • Cerere de credit (Anexa 1 pentru co-debitor)
  Format standard; trebuie completata si semnata de catre codebitor si sotul/sotia acestuia.
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit
  Format standard banca. Solicitantul, sotul/sotia/partenerul si co-debitorul vor completa si semna fiecare cate un exemplar.

 • Documente privind venitul


 • Documentele difera in functie de tipul de venit obtinut.
 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare, trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  - suma initiala a creditului / soldul creditului
  - perioada de creditare
  - rata anuala a dobanzii / rata creditului
  - comisioanele lunare/anuale aferente creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei financiare
 • Titlul de proprietate asupra imobilului finantat (copie)
 • Copii ale actelor de identitate ale proprietarilor imobilului ce va fi achizitionat prin credit

 • Documente necesare pentru utilizarea creditului


 • Raport de evaluare
  Este intocmit de catre o firma de evaluare agreata de Banca si va fi transmis direct Bancii. Pentru aceasta evaluatorul trebuie sa primeasca copii dupa urmatoarele documente: actele de proprietate, schita proprietatii cu suprafetele sau dosar cadastral (daca exista la momentul evaluarii), orice alte documente relevante
 • Dovada detinerii/ achitarii avansului necesar
  Se poate face cu chitanta notariala/precontract de vanzarecumparare/ extras de cont sau banii pot fi virati catre vanzator o data cu suma obtinuta din credit.
 • Contract de credit
  Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie/partener, co-debitor si sotul/sotia acestuia.
 • Contract de cont escrow (daca este cazul)
  Se semneaza de catre vanzator(i), cumparator(i) si Banca.
 • Contract de vanzare - cumparare cu garantie ipotecara
  Se semneaza de catre vanzator(i), cumparator(i) si Banca in fata notarului public.
 • Polita de asigurare a imobilului cesionata in favoarea bancii
  Polita se poate incheia la sediul bancii si va fi cesionata in favoarea bancii. Polita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  - sa fie o polita tip "toate riscurile"
  - sa fie mentinuta pe intreaga perioada a creditului
  - suma asigurata trebuie sa fie cel putin egala cu pretul de achizitie (mai putin valoarea terenului in cazul achizitiei unei case impreuna cu terenul aferent)
 • Asigurare de viata pe toata durata creditului (care sa acopere decesul din orice cauza si invaliditate permanenta - totala si partiala din accident).
  Banca ofera aceasta asigurare, o data cu acordarea creditului, fara costuri suplimentare.
 • Contract de garantie reala mobiliara pe depozit colateral (daca este cazul)

 • Documente necesare pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare cu garantie imobiliara


 • Titlul de proprietate (de ex. Contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala / partiala a constructiei, certificat de mostenitor etc.)
  Se va prezenta in original + o copie
 • Actele de identitate ale partilor semnatare (Cumparatori si Vanzatori); in cazul in care vanzatorul este o persoana juridica, este necesar sa se prezinte Certificatul constatator de la Registrul Comertului si Actele Constitutive.
  Se vor prezenta in original + o copie. Certificatul constatator nu trebuie sa fie mai vechi de 2 saptamani
 • Dovada intabularii titlului de proprietate al vanzatorului in Cartea Funciara a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul finantat ce va fi ipotecat (Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul)
  Se va prezenta in original + o copie.
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (in cazul achizitiei unei case "la rosu")
 • Extrasul de Carte Funciara (valabil)
  Acest document dovedeste ca bunul nu este ipotecat sau grevat de alte sarcini sau interdictii. Trebuie prezentat in original.
 • Certificat Fiscal (valabil)
  Este eliberat de catre Directa Taxe si Impozite de la Primaria localitatii/de sector sau Administratia Financiara locala/de sector si dovedeste ca nu exista taxe si impozite neplatite aferente imobilului ce va fi ipotecat. Acest document trebuie prezentat in original.
 • Certificat de Urbanism
  Acest document este necesar in cazul in care imobilul finantat este un teren. Trebuie prezentat in original.
 • Adeverinta din partea asociatiei de proprietari/locatari (daca este constituita) cu privire la achitarea la zi a obligatiilor de plata a intretinerii, vizata de Primarie
  Acest document trebuie prezentat numai in cazul apartamentelor la bloc.

 • Documente necesare pentru deblocarea Contului escrow (daca tranzactia se desfasoara prin cont escrow)


 • Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul
 • Extras de Carte Funciara (valabil)
  Din inscriere trebuie sa rezulte ca singura sarcina care greveaza Imobilul este ipoteca de prim rang in favoarea bancii.

© 2003-2008 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri