Documentele necesare dosarului de finantare

» Documente necesare finantarii in sistem Leasing pentru persoane fizice
» Documente necesare finantarii in sistem Leasing pentru persoane juridice
» Documente necesare finantarii in sistem Leasing pentru persoane fizice autorizate
» Documente necesare Factoring
» Documente necesare credit pentru IMM
» Documente necesare credit pentru nevoi personale fara ipoteca
» Documente necesare credit pentru nevoi personale cu ipoteca
» Documente necesare credit Imobiliar
» Documente necesare credit Ipotecar
» Documente necesare credit auto
» Documente necesare refinantare credit auto
» Documente necesare refinantare credit imobiliar / ipotecar
» Documente necesare refinantare credit pentru nevoi personale fara ipoteca
» Documente necesare refinantare credit pentru nevoi personale cu ipoteca

Documente necesare finantarii in sistem Leasing pentru persoane fizice

 • Adeverinta de venit solicitant si girant - original;
 • Cartea de munca cu toate inregistrarile la zi pentru solicitant si girant - copie;
 • Act de identitate solicitant si girant - copie;
 • Act spatiu locuit pentru solicitant - copie;
 • Declaratia girantului
 • Oferta furnizor

Documente necesare finantarii in sistem Leasing pentru persoane juridice

 • Actele constitutive ale societatii (copie);
 • Certificatul de inregistrare al societatii (C.U.I) (copie);
 • Ultima cerere de inscriere de mentiuni la Registrul Comertului;
 • Dovada de functionare sediului societatii (actul de proprietate sau contractul de inchiriere al spatiului) (copie);
 • Bilantul contabil incheiat la 31.12.2005, impreuna cu balanta de inchidere
 • Bilantul contabil incheiat la 31.12.2006, impreuna cu balanta de inchidere
 • Raportarea Contabila semestriala, la 30.06.2007, impreuna cu balanta de inchidere,
 • Ultimele 2 balante sintetice de verificare incheiate, vizate de persoanele abilitate (copii);
 • Prezentarea situatiei creditelor angajate; contracte de leasing in derulare;
 • Copii dupa buletinele de identitate (C.I.) ale asociatilor din societate;
 • Hotararea Consiliului de administrare al societatii prin care delegatul acesteia este imputernicit sa semneze contractul de leasing, impreuna cu o copie dupa buletinul de identitate;
 • Prezentare bunului care va fi in leasing (oferta furnizor/vanzator, acte proprietate);
 • Copie dupa ultimul extras bancar;
 • Copie dupa specimenul de semnaturi in banca - datata, cu semnatura si stampila bancii "conform cu originalul", in original;
 • Declaratia administratorului pe propria raspundere ca societatea nu are datorii fata de stat sau incidente bancare:
 • Pe documentele prezentate se va mentiona ca sunt conforme cu originalul, vor fi semnate si stampilate de catre persoanele abilitate;
 • Certificat constatator de la registrul comertului (nu mai vechi de 1 luna) - necesar la semnare.
 • Alte documente care sa ateste evolutia economica viitoare a societatii : studii de fezabilitate, memoriu justificativ.

Documente necesare finantarii in sistem Leasing pentru persoane fizice autorizate

 • Statutul cabinetului - copie;
 • Autorizatia de functionare de la barou / minister - copie;
 • Codul de inregistrare fiscala / cod unic de inregistrare - copie;
 • Ultimele doua declaratii privind impozitul pe venitul global raportate catre Administratia Financiara - copie;
 • Registrul de venituri si cheltuieli pentru ultimele 3 luni sau copii dupa ordinele de plata prin care s-au incasat comisioanele pe ultimele 3 luni;
 • Pentru avocati: contractul de prestari servicii de la cabinet - copie;
 • Acte de identitate actionari/solicitant - copie;
 • Extras de cont - copie;
 • Imputernicire pentru persoana delegata sa semneze contractul de leasing la cabinete;
 • Oferta furnizor

Documente necesare factoring

 • Copie a Actului Constitutiv, a Actelor Aditionale si a Statutului;
 • Declaratie cu privire la apartenenta societatii la un grup de firme (daca este cazul);
 • Lista si copiile actelor de identitate ale persoanelor imputernicite sa reprezinte legal societatea si in particular relatia cu Factorul;
 • Copie a Certificatului de Inregistrare;
 • Copia Hotararii AGA / Consiului de Administratie prin care se desemneaza persoana imputernicita sa reprezinte societatea;
 • Copii ale ultimelor 3 bilanturi depuse si a balantelor de verificare analitice aferente, semnate si stampilate de autoritati, precum si a ultimei balante de verificare analitice disponibile;
 • Lista creantelor in sold pentru debitorii ce se includ in cererea de factoring;
 • Copii ale contractelor comerciale cu debitorii propusi (inclusiv anexele si actele aditionale);
 • Un model de factura folosit pentru fiecare debitor propus
 • Certificat de inregistrare in scopuri TVA.
 • Fisa Specimen de semnatura

Documente necesare credit pentru IMM

 • Actele constitutive ale societatii (copie);
 • Certificatul de inregistrare al societatii (C.U.I) (copie);
 • Certificat de inregistrare in scopuri de TVA;
 • Ultima cerere de inscriere de mentiuni la Registrul Comertului;
 • Dovada de functionare sediului societatii (actul de proprietate sau contractul de inchiriere al spatiului) (copie);
 • Bilantul contabil incheiat la 31.12.2005, impreuna cu balanta de inchidere
 • Bilantul contabil incheiat la 31.12.2006, impreuna cu balanta de inchidere
 • Raportarea Contabila semestriala, la 30.06.2007, impreuna cu balanta de inchidere,
 • Ultimele 2 balante sintetice de verificare incheiate, vizate de persoanele abilitate (copii);
 • Prezentarea situatiei creditelor angajate; contracte de leasing in derulare;
 • Copii dupa buletinele de identitate (C.I.) ale asociatilor din societate;
 • Hotararea Consiliului de administrare al societatii prin care delegatul acesteia este imputernicit sa semneze contractul de credit, impreuna cu o copie dupa buletinul de identitate;
 • Prezentare bunului care face obiectul creditului (oferta furnizor)
 • Copie dupa ultimul extras bancar;
 • Pe documentele prezentate se va mentiona ca sunt conforme cu originalul, vor fi semnate si stampilate de catre persoanele abilitate;
 • Certificat constatator de la registrul comertului (nu mai vechi de 1 luna) - necesar la semnare
 • Alte documente care sa ateste evolutia economica viitoare a societatii : studii de fezabilitate, memoriu justificativ.

Documente necesare credit pentru nevoi personale fara ipoteca


 • Actele de identitate ale solicitantului si sotului/sotieiCopia BI/CI trebuie confirmata ca fiind conforma cu originalul si semnata de catre consultantul de credit
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii) - Format standard; trebuie completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie.
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit - Format standard; Solicitantul si sotul/sotia vor completa si semna fiecare cate un exemplar.

  Documente privind venitul

 • Documentele difera in functie de tipul de venit obtinut (a se consulta anexa Documente privind venitul). Sotul/sotia va prezenta aceste documente numai daca se doreste luarea in considerare a venitului pe familie.
 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare, trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  - suma initiala a creditului / soldul creditului
  - perioada de creditare
  - rata anuala a dobanzii / rata creditului
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei financiare
 • Polita de asigurare de viata si conditiile de asigurare (copii). In cazul in care aveti deja o polita de asigurare de viata, o puteti folosi pentru obtinerea creditului in urmatoarele conditii:
  - polita acopera urmatoarele riscuri: deces din orice cauza si invaliditate permanenta - totala si partiala - din accident
  - polita acopera intreaga perioada a creditului
  - suma asigurata este cel putin egala cu suma creditului
  - beneficiarul politei este banca
  - polita este cesionata in favoarea bancii

  Documente necesare pentru utilizarea creditului

 • Contract de credit. Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie.
 • Asigurarea de viata va fi oferita ca bonus de catre banca

Documente necesare credit pentru nevoi personale cu ipoteca

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului

 • Actele de identitate ale solicitantului si sotului/sotiei Copia BI/CI trebuie confirmata ca fiind conforma cu originalul si semnata de catre consultantul de credit
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii) Format standard; trebuie completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie.
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit Format standard; Solicitantul si sotul/sotia vor completa si semna fiecare cate un exemplar.

  Documente privind venitul

 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare, trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  - suma initiala a creditului / soldul creditului
  - perioada de creditare
  - rata anuala a dobanzii / rata creditului
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei financiare
 • Titlul de proprietate asupra imobilului adus in garantie
 • Certificat de urbanism(pentru terenul adus in garantie)
 • Adeverinta de la primarie care confirma ca nu exista nici o pretentie depusa pentru teren.

  Documente necesare pentru utilizarea creditului

 • Raport de evaluare
 • Contract de credit Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie.
 • Contract de ipoteca
 • Asigurare de viata pe toata durata creditului(care sa acopre decesul din orice cauza si invaliditatea permanenta-totala si partiala din accident)
 • Banca ofera aceasta asigurare in mod gratuity.
 • Polita de asigurare a imobilului cesionata in favoarea bancii.
 • Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de oficiul de cadastru
 • Extras de Carte Funciara
 • Contract de garantie reala mobiliara pe deposit collateral(daca este cazul)

  Documente necesare pentru incheierea contractului de ipoteca

 • Titlul de proprietate
 • Actele de identitate ale partilor semnatare
 • Dovada intabularii titlului de proprietate
 • Extras de Carte Funciara
 • Certificat Fiscal
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (in cazul ipotecarii unei "case la rosu")

Documente necesare credit imobiliar

 • copie act de identitate
 • cerere credit
 • documente care sa ateste veniturile realizate
 • acordul CRB
 • acordul BC
 • Alte documente primite spre completare de la banca.

Documente necesare credit ipotecar

 • Carte/Buletin de identitate (CI/BI) pentru sot/sotie si co-debitor daca este cazul.
 • Certificat de casatorie (daca solicitantul este casatorit).
 • Documente privind angajamentele de plata (daca este cazul).
 • Factura de utilitati ( pentru a dovedi domiciliul).
 • Documente care atesta realizarea veniturilor de catre solicitant, sot/sotie si co-debitor, daca este cazul.
 • Actele de proprietate asupra imobilului adus in garantie, si orice documente care sunt necesare pentru procesul de verificare si evaluare a proprietatii (plan cadastral, extras de Carte Funciara).

Documente necesare credit auto

 • Documente necesare pentru utilizarea creditului

 • Contract de credit - se semneaza de catre solicitant si sot/sotie/partener, codebitor si sotul/sotia acestuia.
 • Contract de gaj - Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie/partener.
 • Polita de asigurare de viata cesionata in favoarea bancii (in cazul achizitionarii unei motociclete in valoare de peste 7.000 EUR)
  Polita trebuie se indeplineasca urmatoarele conditii:
  - sa acopere urmatoarele riscuri: deces din orice cauza si invaliditate permanenta - totala si partiala - din accident
  - sa fie incheiata si mentinuta pe intreaga perioada a creditului
  - suma asigurata fie cel putin egala cu suma creditului
  - beneficiarul politei sa fie banca.
 • Polita de asigurare CASCO cesionata in favoarea bancii.
  Polita se poate incheia la sediul bancii sau poate fi emisa de catre o alta societate de asigurare si cesionata in favoarea bancii.
  Polita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  - sa fie de tip "full CASCO"
  - sa fie mentinuta / reinnoita pe toata perioada creditului

  Documente necesare dupa achizitionarea autoturismului/motocicletei

 • Procesul verbal de predare-primire incheiat intre dealer si imprumutat dovedind ca autoturismul/ motocicleta a fost predat(a) in bune conditii.
 • Cartea de identitate, un set de chei si telecomanda de rezerva a masinii sunt depuse la Banca si vor fi pastrate pe toata durata creditului.

Documente necesare refinantare credit auto

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului de refinantare

 • Documente aferente creditului refinantat:
  - Contract de credit si graficul de rambursare
  - Extras de cont (stampilat si semnat - din care sa reiasa soldul) si istoricul pe ultimele 3 luni ale creditului refinantat.
  - Copie factura pro-forma si cartea de identitate a masinii
  - Polita de asigurare CASCO - copie
  - Notificare de la asigurator privind valoarea totala a daunelor suferite de autoturism (daca este cazul) si dovada platii acestora
  - Extras de cont (semnat si stampilat - din care sa reiasa soldul) si istoricul pe ultimele 3 luni ale creditului refinantat
 • Actele de identitate ale solicitantului, ale sotului / sotiei / partenerului si ale co-debitorului (daca este cazul)
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
  Format standard; trebuie completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie/partener.
 • Cerere de credit (Anexa 1 pentru co-debitor)
  Format standard; trebuie completata si semnata de catre co-debitor si sotul/sotia acestuia.
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit
  Format standard; Solicitantul, sotul/sotia/partenerul si codebitorul vor completa si semna fiecare cate un exemplar.

  Documente privind venitul

 • Sotul/sotia/partenerul/co-debitorul vor prezenta aceste documente numai daca se doreste luarea in considerare a venitului pe familie.
 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare (altele decat creditul refinantat), trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  - suma initiala a creditului / soldul creditului
  - perioada de creditare
  - rata anuala a dobanzii / rata creditului
  - comisioanele lunare/anuale aferente creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei finanaciare

  Documente necesare pentru utilizarea creditului de refinantare

 • Contract de credit
 • Contract de gaj
  Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie/partener.
 • Polita de asigurare de viata cesionata in favoarea bancii (in cazul achizitionarii unei motociclete in valoare de peste 7.000 EUR)
  In cazul in care doriti sa mentineti polita de asigurare de viata incheiata pentru creditul refinantat (daca exista), aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  - sa acopere urmatoarele riscuri: deces din orice cauza si invaliditate permanenta - totala si partiala - din accident
  - sa fie incheiata si mentinuta pe intreaga perioada a creditului
  - suma asigurata fie cel putin egala cu suma creditului
  - beneficiarul politei sa fie banca.
 • Polita de asigurare CASCO cesionata in favoarea bancii.
  Polita se poate incheia la sediul bancii sau poate fi emisa de catre o alta societate de asigurare si cesionata in favoarea bancii.
  In cazul in care doriti sa mentineti polita de asigurare Casco incheiata pentru creditul refinantat, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  - sa fie de tip "full CASCO"
  - sa fie mentinuta / reinnoita pe toata perioada creditului
 • Notificarea catre cealalta banca de rambursare totala anticipata
  Notificarea trebuie sa poarte stampila de inregistrare a celeilalte banci; daca nu este necesar acordul celeilalte banci, notificarea se poate trimite si prin posta cu confirmare de primire
 • Extras de cont sau scrisoare din partea celeilalte banci care sa confirme soldul creditului refinantat la momentul utilizarii (tragerii) creditului de refinantare si acceptarea rambursarii totale anticipate (daca este necesara)

Documente necesare refinantare credit achizitionare apartament, casa, teren sau credit pentru reamenajare casa, apartament

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului de refinantare

 • Documente aferente creditului refinantat:
  - Contract de credit si graficul de rambursare
  - Contract de ipoteca incheiat cu cealalata banca
  - Extras de cont (stampilat si semnat - din care sa reiasa soldul) si istoricul pe ultimele 6 luni ale creditului refinantat
 • Actele de identitate ale solicitantului, ale sotului / sotiei / partenerului si ale co-debitorului (daca este cazul)
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
 • Cerere de credit (Anexa 1 pentru co-debitor)
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit

  Documente privind venitul

 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare (altele decat creditul refinantat), trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  - suma initiala a creditului / soldul creditului
  - perioada de creditare
  - rata anuala a dobanzii / rata creditului
  - comisioanele lunare / anuale aferente creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei financiare
 • Titlul de proprietate asupra imobilului finantat (copie)
 • Copii ale actelor de identitate ale proprietarilor imobilului ce va fi achizitionat prin credit

  Documente necesare pentru utilizarea creditului de refinantare

 • Raport de evaluare
  Este intocmit de catre o firma de evaluare agreata de Banca si va fi transmis direct Bancii. Pentru aceasta evaluatorul trebuie sa primeasca copii dupa urmatoarele documente: actele de proprietate, schita proprietatii cu suprafetele sau dosar cadastral (daca exista la momentul evaluarii), orice alte documente relevante
 • Contract de credit
  Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie/partener, codebitor si sotul/sotia acestuia.
 • Asigurare de viata pe toata durata creditului.
  Banca ofera aceasta asigurare in mod gratuit, odata cu acordarea creditului.
 • In cazul in care doriti sa mentineti polita de asigurare de viata incheiata pentru creditul refinantat, aceasta trebuie sa acopere decesul din orice cauza si invaliditatea permanenta - totala si partiala din accident.
 • Polita de asigurare a imobilului cesionata in favoarea bancii.
  Polita se poate incheia la sediul bancii si este cesionata in favoarea Bancii.
 • In cazul in care doriti sa mentineti polita de asigurare a imobilului incheiata pentru creditul refinantat, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  - este o polita tip "toate riscurile"
  - este mentinuta pe intreaga perioada a creditului
  - suma asigurata este cel putin egala cu valoarea evaluata estimata de un evaluator agreeat de Banca (terenul nu se asigura)
 • Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul
  Din acest document trebuie sa rezulte inscrierea in Cartea Funciara a dreptului de ipoteca de rang 1 in favoarea bancii si de notare a interdictiei de instrainare, grevare, inchiriere si demolare a Imobilului. Se accepta ipoteca de rang 2 in favoare bancii pana la rambursarea totala a creditului refinantat.
 • Extras de Carte Funciara (valabil)
  Dupa radierea ipotecii de rang 1 in favoarea celeilalte banci, ipoteca de rang 2 in favoarea bancii devine automat ipoteca de rang 1. Din extras trebuie sa rezulte ca singura sarcina care greveaza Imobilul este ipoteca de rang 1 in favoarea bancii.
 • Notificarea catre cealalta banca de rambursare totala anticipata - notificarea trebuie sa poarte stampila de inregistrare a celeilalte banci; daca nu este necesar acordul celeilalte banci, notificarea se poate trimite si prin posta cu confirmare de primire
 • Extras de cont sau scrisoare din partea celeilalte banci care sa confirme soldul creditului refinantat la momentul utilizarii (tragerii) creditului de refinantare si acceptarea rambursarii totale anticipate (daca este necesara) precum si acordul prinvind ipoteca de rang 2 asupra proprietatii in favoarea bancii.

Documente necesare refinantare credit pentru nevoi personale fara ipoteca

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului de refinantare

 • Documente aferente creditului refinantat:
  - Contract de credit si graficul de rambursare
  - Extras de cont (stampilat si semnat - din care sa reiasa soldul) si istoricul pe ultimele 3 luni ale creditului refinantat.
 • Actele de identitate ale solicitantului si sotului/sotiei
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit

  Documente privind venitul

 • Documentele difera in functie de tipul de venit obtinut. Sotul/sotia va prezenta aceste documente numai daca se doreste luarea in considerare a venitului pe familie.
 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare (altele decat creditul refinantat), trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  - suma initiala a creditului/soldul creditului
  - perioada de creditare
  - rata anuala a dobanzii/rata creditului
  - comisioanele lunare/anuale aferente creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei financiare
 • Polita de asigurare de viata si conditiile de asigurare (copii)
  In cazul in care doriti sa mentineti polita de asigurare de viata incheiata pentru creditul refinantat, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  - polita acopera urmatoarele riscuri: deces din orice cauza si invaliditate permanenta - totala si partiala - din accident
  - polita acopera intreaga perioada a creditului
  - suma asigurata este cel putin egala cu suma creditului
  - polita este cesionata in favoarea bancii

  Documente necesare pentru utilizarea creditului

 • Contract de credit
 • Polita de asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
 • Notificarea catre cealalta banca privind rambursarea totala anticipata a creditului refinantat.
  notificarea trebuie sa poarte stampila de inregistrare a celeilalte banci; daca nu este necesar acordul celeilalte banci, notificarea se poate trimite si prin posta cu confirmare de primire
 • Extras de cont sau scrisoare din partea celeilalte banci care sa confirme soldul creditului refinantat la momentul utilizarii (tragerii) creditului de refinantare si acceptarea rambursarii totale anticipate (daca este necesara)

Documente necesare refinantare credit pentru nevoi personale cu ipoteca

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului de refinantare

 • Documente aferente creditului refinantat:
  - Contract de credit si graficul de rambursare
  - Contract de ipoteca incheiat cu cealalata banca
  - Extras de cont (stampilat si semnat - din care sa reiasa soldul) si istoricul pe ultimele 3 luni ale creditului refinantat.
 • Actele de identitate ale solicitantului si sotului/sotiei/partenerului
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii)
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit

  Documente privind venitul

  Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare (altele decat creditul refinantat), trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  - suma initiala a creditului/soldul creditului
  - perioada de creditare
  - rata anuala a dobanzii/rata creditului
  - comisioanele lunare/anuale aferente creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei finanaciare
 • Titlul de proprietate asupra imobilului adus in garantie (copie)
 • Certificat de Urbanism (pentru teren adus in garantie) care trebuie sa mentioneze ca terenul are categoria de folosinta "curti-constructii"
 • Adeverinta de la primarie care confirma ca nu exista nici o cerere de revendicare depusa pentru teren in baza legii 10/2001

  Documente necesare pentru utilizarea creditului

  Raport de evaluare Este intocmit de catre o firma de evaluare agreata de Banca
 • Contract de credit
 • Contract de ipoteca
 • Asigurare de viata pe toata durata creditului.
  Banca ofera aceasta asigurare in mod gratuit, odata cu acordarea creditului.
  In cazul in care doriti sa mentineti polita de asigurare de viata incheiata pentru creditul refinantat, aceasta trebuie sa acopere decesul din orice cauza si invaliditatea permanenta - totala si partiala din accident.
 • Polita de asigurare a imobilului cesionata in favoarea bancii.
  Polita se poate incheia la sediul bancii si este cesionata in favoarea Bancii.
  In cazul in care doriti sa mentineti polita de asigurare a imobilului incheiata pentru creditul refinantat, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  - este o polita tip "toate riscurile"
  - este mentinuta pe intreaga perioada a creditului
  - suma asigurata este cel putin egala cu valoarea evaluata estimata de un evaluator agreeat de Banca (terenul nu se asigura)
 • Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul
  Din acest document trebuie sa rezulte inscrierea in Cartea Funciara a dreptului de ipoteca de rang 1 in favoarea bancii si de notare a interdictiei de instrainare, grevare, inchiriere si demolare a Imobilului. Se accepta ipoteca de rang 2 in favoare bancii. pana la rambursarea totala a creditului refinantat.
 • Extras de Carte Funciara (valabil) Dupa radierea ipotecii de rang 1 in favoarea celeilalte banci, ipoteca de rang 2 in favoarea bancii devine automat ipoteca de rang 1. Din extras trebuie sa rezulte ca singura sarcina care greveaza Imobilul este ipoteca de rang 1 in favoarea bancii.
 • Contract de garantie reala mobiliara pe depozit colateral (daca este cazul).
 • Notificarea catre cealalta banca privind rambursarea totala anticipata a creditului refinantat - notificarea trebuie sa poarte stampila de inregistrare a celeilalte banci; daca nu este necesar acordul celeilalte banci, notificarea se poate trimite si prin posta cu confirmare de primire
 • Extras de cont sau scrisoare din partea celeilalte banci care sa confirme soldul creditului refinantat la momentul utilizarii (tragerii) creditului de refinantare si acceptarea rambursarii totale anticipate (daca este necesara) precum si acordul prinvind ipoteca de rang 2 asupra proprietatii in favoarea bancii

© 2003-2008 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri - Euro credite