Legea nr. 287/2006

Lege nr. 287/2006
operatiunile si societatile de leasing


Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta se aplica operatiunilor de leasing prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun, al carui proprietar este, celeilalte parti, denumita locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing fara a schimba natura leasingului ori de a inceta raporturile contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, daca partile convin astfel si daca achita toate obligatiile asumate prin contract."

2. La articolul 1, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Prezenta ordonanta se aplica si in situatia in care locatarul/utilizatorul unui bun care face obiectul unui contract de leasing incheie cu un alt locatar/utilizator, denumit locatar/utilizator final, un contract de leasing avand ca obiect acelasi bun. Contractul de leasing incheiat cu locatarul/utilizatorul final se va incheia dupa obtinerea acordului prealabil scris al locatorului/finantatorului initial si indeplinirea de catre locatar/utilizator a conditiilor cerute societatilor de leasing. In aceste cazuri, desfiintarea titlului locatarului/utilizatorului initial din orice motive va conduce la incetarea de drept a contractului de leasing incheiat intre acesta din urma si locatarul/utilizatorul final."

3. La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Operatiunile de leasing au ca obiect bunuri imobile prin natura lor sau care devin imobile prin destinatie, precum si bunuri mobile, aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, a manuscriselor, a brevetelor, a drepturilor de autor si a bunurilor necorporale."

4. La articolul 2, literele c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
"c) valoare reziduala reprezinta valoarea la care, dupa achitarea de catre utilizator a tuturor ratelor de leasing prevazute in contract, precum si a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre locatar/utilizator si este stabilita de partile contractante;
d) rata de leasing reprezinta:
- in cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului si dobanda de leasing, care se stabileste pe baza ratei dobanzii convenite prin acordul partilor; - in cazul leasingului operational, chiria se stabileste prin acordul partilor;"

5. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) In cadrul unei operatiuni de leasing, poate avea calitatea de locator/finantator o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina.
(2) Orice persoana fizica sau juridica, romana ori straina, poate avea calitatea de locatar/utilizator, in conditiile legii romane."

6. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing, orice persoana fizica sau juridica formuleaza o cerere ferma, in care sa precizeze bunul care va constitui obiectul contractului de leasing. Cererea se transmite societatii de leasing impreuna cu actele din care sa rezulte situatia financiara a solicitantului."

7. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Prin contractul de leasing - financiar sau operational -, obligatia de a asigura bunul revine locatorului/finantatorului, care are libertatea in privinta alegerii asiguratorului, daca partile nu au convenit altfel. Costurile asigurarii sunt in sarcina locatarului/utilizatorului, daca prin contract partile nu convin altfel."

8. La articolul 6, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Contractul de leasing trebuie sa cuprinda, pe langa partile contractante, cel putin urmatoarele elemente:
a) clauza privind definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau operational;
b) denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing si caracteristicile de identificare a acestuia;
c) valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;
d) perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;
e) clauza privind obligatia asigurarii bunului;
f) valoarea totala a contractului de leasing.
(2) Contractul de leasing financiar trebuie sa cuprinda, pe langa elementele prevazute la alin. (1), urmatoarele:
a) valoarea de intrare a bunului;
b) valoarea reziduala a bunului convenita de parti, cand este cazul;
c) valoarea avansului;
d) rata de leasing."

9. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Contractul de leasing se incheie in scris. In cazul incetarii contractului de leasing din culpa utilizatorului sau prin disparitia totala a bunului prin furt, dauna totala, distrugere totala, definita potrivit legii, survenita inainte de implinirea unui an de la intrarea in vigoare a contractului, acesta nu isi schimba natura, iar bunul ce face obiectul contractului de leasing este tratat fiscal si contabil ca bun, obiect al unui contract de leasing."

10. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Contractele de leasing, precum si garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii obligatiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii."

11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - Locatorul/finantatorul se obliga:
a) sa respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri, potrivit intereselor sale;
b) sa contracteze bunul cu furnizorul desemnat de locatar/utilizator, in conditiile expres formulate de catre acesta sau, dupa caz, sa dobandeasca dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator;
c) sa incheie contract de leasing cu locatarul/utilizatorul si sa transmita acestuia, in temeiul contractului de leasing, drepturile ce deriva din contract, cu exceptia dreptului de dispozitie, iar in cazul programelor pentru calculator, sa transmita dreptul de utilizare asupra programelor pentru calculator catre locatar/utilizator, fara a-si mai putea exercita acest drept pe perioada derularii contractului de leasing;
d) sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing, fara a schimba natura leasingului, ori de a inceta raporturile contractuale;
e) sa ii garanteze locatarului/utilizatorului folosinta linistita a bunului, in conditiile in care acesta a respectat toate clauzele contractuale;
f) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing, daca prin contractul de leasing partile nu au convenit altfel."

12. La articolul 10, partea introductiva si literele a), c), d), e), g), h) si i) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Locatarul/utilizatorul se obliga:
a) sa efectueze receptia si sa primeasca bunul la termenul si in conditiile de livrare agreate cu furnizorul;
c) sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing decat cu acordul finantatorului;
d) sa achite toate sumele datorate conform contractului de leasing - rate de leasing, asigurari, impozite, taxe -, in cuantumul si la termenele mentionate in contract;
e) sa suporte cheltuielile de intretinere, precum si orice alte cheltuieli aferente bunului sau din contractul de leasing;
g) sa permita locatorului/finantatorului verificarea periodica a starii si a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;
h) sa il informeze pe locator/finantator, in timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate venita din partea unui tert;
i) sa nu aduca modificari bunului si sa nu schimbe locul declarat in contract fara acordul locatorului/finantatorului."

13. La articolul 12, partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - In temeiul contractului de leasing, locatarul/utilizatorul are urmatoarele drepturi:
a) de actiune directa asupra furnizorului, in cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar in perioada de garantie si postgarantie, locatorul/finantatorul fiind exonerat de orice raspundere;"

14. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - (1) Drepturile locatorului/finantatorului asupra bunului utilizat in baza unui contract de leasing sunt opozabile judecatorului-sindic, in situatia in care locatarul/utilizatorul se afla in reorganizare judiciara si/sau faliment, in conformitate cu prevederile legale in materie.
(2) Daca locatarul/utilizatorul se afla in dizolvare si/sau lichidare, dispozitiile alin. (1) se aplica si lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) Drepturile locatarului/utilizatorului asupra bunului utilizat in baza unui contract de leasing sunt opozabile judecatorului-sindic si creditorilor in situatia in care locatorul/finantatorul se afla in reorganizare judiciara si/sau faliment, in conformitate cu prevederile legale in materie.
(4) Daca locatorul/finantatorul se afla in dizolvare si/sau lichidare, dispozitiile alin. (3) se aplica si lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
(5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4) drepturile locatarului/utilizatorului prevazute de prezenta ordonanta si cele stipulate in contractul de leasing vor urmari bunul aflat in proprietatea oricarui dobanditor al acestuia, in conditiile in care au fost respectate intocmai drepturile locatorului/finantatorului."

15. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - (1) In cazul in care locatarul/utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul agreat cu furnizorul si/sau in contractul de leasing ori daca se afla in stare de reorganizare judiciara si/sau faliment, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing cu daune-interese.
(2) Locatorul/finantatorul nu raspunde daca bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat sau este livrat necorespunzator locatarului/utilizatorului de catre furnizor."

16. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Daca in contract nu se prevede altfel, in cazul in care locatarul/utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate, pana la data restituirii in temeiul contractului de leasing."

17. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - Daca locatorul/finantatorul nu respecta dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului, asa cum este prevazut in prezenta ordonanta, locatorul/finantatorul datoreaza daune-interese egale cu totalul prejudiciului produs prin incalcarea acestei obligatii, iar instanta judecatoreasca investita cu stabilirea daunelor-interese va putea pronunta o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare."

18. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - Daca in timpul derularii contractului de leasing locatorul/finantatorul instraineaza bunul, respectiv cesioneaza dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator altei societati de leasing, dobanditorul este legat de aceleasi obligatii contractuale ca si locatorul/finantatorul care a instrainat bunul, respectiv transmitatorul care a cesionat dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator."

19. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - Din momentul incheierii contractului de leasing si pana la expirarea acestuia si reintrarea in posesia bunului, locatorul/finantatorul este exonerat de orice raspundere fata de terti pentru prejudiciile provocate prin folosinta bunului, fapta sau omisiunea locatarului/utilizatorului."

20. La articolul 19, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Societatile de leasing sunt societati comerciale care au ca obiect principal de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si au un capital social minim, subscris si varsat integral in numerar, la infiintare, egal cu echivalentul in moneda nationala - leu - al sumei de 200.000 euro."

21. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Cumularea calitatii de furnizor si finantator este permisa cu respectarea prevederilor prezentei ordonante."

22. Dupa articolul 19 se introduce un nou capitol, capitolul V1, cuprinzand articolul 191, cu urmatorul cuprins:

CAPITOLUL V1
Auditarea situatiilor financiare anuale


"Art. 191. - Situatiile financiare anuale ale societatilor de leasing vor fi elaborate in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile aplicabile si vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania, potrivit reglementarilor legale in vigoare."

23. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Inregistrarea amortizarii bunului ce face obiectul contractului se efectueaza in cazul leasingului financiar de catre locatar/utilizator, iar in cazul leasingului operational de catre locator/finantator.
(2) Achizitiile de bunuri imobile si mobile, in cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investitii, fiind supuse amortizarii in conformitate cu actele normative in vigoare.
(3) Inregistrarea operatiunilor de leasing in evidentele contabile ale societatilor care efectueaza operatiuni de leasing, precum si ale societatilor comerciale care utilizeaza bunuri in sistem de leasing se efectueaza potrivit reglementarilor contabile in vigoare."

24. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile vor fi inscrise in cartea funciara.
(2) In cazul in care intervin schimbari in ceea ce priveste sediul locatarului/utilizatorului sau al locatorului/finantatorului ori schimbari cu privire la situatia juridica a bunului, persoana in cauza trebuie sa procedeze la notificarea celeilalte parti si la rectificare in cartea funciara.
(3) Taxele de timbru si timbrul judiciar, datorate in cazul incheierii unui contract de vanzare-cumparare la sfarsitul contractului de leasing, ca urmare a exprimarii optiunii locatarului/utilizatorului, se vor calcula in functie de valoarea reziduala a bunului, astfel cum este definita la art. 2 lit. c)."

25. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante se aplica si in situatia in care o persoana fizica sau juridica vinde un bun unei societati de leasing, pentru a-l utiliza in sistem de leasing, cu dreptul sau obligatia de rascumparare la sfarsitul contractului de leasing.
(2) Este, de asemenea, permisa rascumpararea bunului obiect al unui contract de leasing de catre furnizor de la locator/finantator."

26. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23. - Bunurile ce fac obiectul unui contract de leasing pot fi utilizate in sistem de leasing de mai multe societati comerciale, daca intre acestea si locator/finantator s-a incheiat un contract in acest sens. Sunt supuse dispozitiilor prezentei ordonante si contractele de leasing incheiate de doua sau mai multe societati de leasing, in calitate de locator/finantator, daca intre acestea si locatar/utilizator s-a incheiat un contract in acest sens."

27. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Societatile de leasing pot incheia contracte de leasing avand ca obiect: a) realizarea unei constructii pe terenul proprietate a locatarului/utilizatorului, caz in care partile pot conveni ca perioada de rambursare a ratelor de leasing incepe sa curga de la receptionarea constructiei si confera locatorului/finantatorului un drept de proprietate asupra constructiei si un drept de folosinta asupra terenului, daca partile nu au convenit altfel;
b) dobandirea dreptului de edificare a unei constructii pe terenul locatorului/finantatorului, caz in care partile pot conveni ca perioada de rambursare a ratelor de leasing incepe sa curga de la receptionarea constructiei si confera locatarului/utilizatorului un drept de proprietate asupra constructiei si un drept de folosinta asupra terenului, daca partile nu au convenit altfel;
c) constructiile existente, proprietate a locatorului/finantatorului sau care urmeaza sa fie achizitionate de acesta, construite pe terenul proprietate a locatorului/finantatorului ori care urmeaza sa fie achizitionat de acesta sau pe un teren asupra caruia locatorul/finantatorul are un drept de superficie. In acest caz, locatorul/finantatorul va transfera in sistem de leasing constructiile si, daca este cazul, va finanta costul terenului ce urmeaza a fi achizitionat si va avea un drept de proprietate asupra constructiilor si un drept de proprietate sau de superficie asupra terenului, dupa caz, in timp ce locatarul/utilizatorul va avea un drept de folosinta atat asupra constructiilor, cat si asupra terenului;
d) constructiile existente, proprietate a locatorului/finantatorului, construite pe terenul proprietate a locatorului/finantatorului sau pe un teren proprietate a unui tert, asupra caruia locatorul/finantatorul are un drept de folosinta; partile pot conveni ca perioada de rambursare a ratelor de leasing incepe sa curga de la receptionarea constructiei de catre locatar/utilizator. In aceasta situatie, locatorul/finantatorul va avea un drept de proprietate asupra constructiei si un drept de proprietate sau, dupa caz, un drept de folosinta asupra terenului, daca partile nu au convenit altfel.
(2) Contractul de leasing cu bunuri imobile se poate incheia pe o durata stabilita de parti, cu respectarea prevederilor art. 7.
(3) Prevederile art. 16 sunt aplicabile si in cazul contractului de leasing cu bunuri imobile."

28. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - In cazul inregistrarii de daune si al incasarii sumelor din asigurarea bunurilor obiect al contractelor de leasing, partile pot conveni stingerea creantelor reciproce prin compensare, in conditiile legii."

29. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Bunurile mobile care sunt introduse in tara de catre utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, in baza unor contracte de leasing incheiate cu societati de leasing, persoane juridice straine, se incadreaza in regimul vamal de admitere temporara, pe toata durata contractului de leasing, cu exonerarea totala de la obligatia de plata a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale.
(2) Bunurile mobile care sunt introduse in tara de societatile de leasing, persoane juridice romane, se incadreaza in regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata a sumelor aferente tuturor drepturilor de import.
(3) In cazul in care utilizatorul, din vina societatii de leasing sau a furnizorului, nu si-a exercitat dreptul de optiune prevazut in contract privind prelungirea termenului de leasing sau achizitia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat sa plateasca taxele vamale raportat la valoarea reziduala a bunului. Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului, indiferent daca partile au convenit o valoare reziduala mai mica.
(4) In cazul achizitionarii bunurilor introduse in tara in conditiile alin. (1) si (2), utilizatorul este obligat sa achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a bunului din momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului, indiferent daca partile au convenit contractual o valoare reziduala mai mica.
(5) Termenul in cadrul caruia bunurile urmeaza sa fie restituite sau sa primeasca o noua destinatie vamala este cel convenit intre parti prin contractul de leasing. Termenul in cadrul caruia bunurile urmeaza sa fie restituite sau sa primeasca o noua destinatie vamala nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii in tara a bunului, indiferent daca partile au convenit prin contract o durata mai mare, cu exceptia mijloacelor destinate transportului aerian pentru care termenul mentionat este de 14 ani.
(6) Bunurile care fac obiectul unui contract de leasing incheiat intre locatori/finantatori, persoane juridice romane, cu locatari/utilizatori, persoane fizice ori juridice straine, si care se exporta din Romania in temeiul acestor contracte se incadreaza in regimul vamal de export temporar, in conformitate cu prevederile legale in materie.
(7) Termenul in cadrul caruia bunurile obiect al unui contract de leasing, incheiat in conditiile alin. (6), urmeaza sa fie restituite locatorului/finantatorului sau sa primeasca o noua destinatie vamala este cel convenit intre parti prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data exportului din tara al bunului respectiv."

30. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 28, cu urmatorul cuprins: "Art. 28. - (1) Societatile de leasing care functioneaza in Romania au obligatia de raportare si dreptul de consultare a informatiilor de risc bancar la Banca Nationala a Romaniei - Centrala Riscurilor Bancare.
(2) Societatile de leasing prevazute in alin. (1) trebuie sa se conformeze obligatiilor de raportare, in termen de 6 luni de la data la care Banca Nationala a Romaniei va emite norme cu privire la procedura de raportare."

Art. II. - Obligatia de majorare a capitalului social la nivelul echivalentului in moneda nationala - leu - al sumei de 200.000 euro, prevazuta la art. 19 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, pentru societatile de leasing existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, trebuie indeplinita pana la data de 31 decembrie 2006.

Art. III. - Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

© 2003-2008 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri

Ř7j;L;?uzo`#Tq;?o$d*Ɔ|jDsȸ歬jlnE/ X@Xg$k!hE@ <#e%"8 M?<5j E{P؄Us* '%Vl3m^ܬeѳb}Nqy|p$GBwh"^^a752UƴsOeE]E>01 =2FK䉪H]no]_I/MQvefcq9<@5VEZz堅À5_YھOUhZW]OHkKOLi&DAVbeB7 ta]ޞ`6] E( k$—pu<81Tc^`빏Zɖp:XPk͑=eHEP¦TLnr 6#EMK .)sds!yqlfB>иJO'4?Cy.JqJkhw-/&Z!@ooaG6+̫< E)wZx`VN+% qJ5}vѭ\%v~# j#HUJؓL6מs{s*3쁜2\◾oMtۭ<^Lo Eh5lJU|"vUR'axeZxM7H}2"JiQ߁|z=uǁ9^܌w=w)` '7Oo$&Л6'i`@Oȓ !(jo]k,|XDbM r2s=BpH|(A*q}ʦh7駠Q 6|6r,M@?¢}o@9Z ¯Iajw[8ͳV:lyV5W1=B0M[%n &[,ΏIZS6j|C&C9< "0y wxTbS ^N0Ե=60SbozVc3II}G9Dw xfTr@d6ħ%YHX0/KEqlĬLbq.3=fȝr@_Ps¶TK-nWwFWeD7ҳK5X{˼L)>5$dz+M%& 5¡"DG:2W!q(NTxBk%#?ewpXb'ÿ́nczQ"Zz^X j[s׸]-1TS=r?: 8 @W#tkTkxgamigv| Fw2 Bm_jgi ֫h_Y)A b[I}Bɏ:u`"bnQaaŬLJI&S.R'OȷVew+2 #5PC6V]GWt~;P@Ms=67)i-(جof?lFjlG'FZ#]9o'd_ ܏g}@s1'匣N+C֖?%: Y*{y2? gF#Ci,\ bK @% uŵEĤOPY EWwWX7Men3,EGQ/ j!O_fώ &{|Sk_nG7DxTڨTp'(”.kJ7TmyC&"0qQxC8a%3`\SFt1O\b,3&A,;yp} <+;֙fcכ{z؝)⫡u}Q1ѯQij51Ƃrm!8W G{`/.%%<;ElHHƀY9P[ % O{t!֋ O1_V ϲg7W‹%RCݫCa-(RPU^148BQvs <^<יS~6[k7wJq6As0-: ȻYPZh&۫W5sk QZw8\ua8BȫF|bڋKM5p{[Kܣ?kpPaOh`mһ<"|׶18xnY -^4>k0lŐ欙aL.ir^=[Ȓ>a}.h YR[KiA^6bEOAr+ْ N 2}`E@q߱&P&2 05uFH |,O2j+%G'G$bV_ jj޼4mpӨF`D_w,(pBÀo{{xwE-괔I\寖0lVa[E!|bZLÎ R~@酡OxYuj?f6mя[ /2a mqP|$Hc滽k^D]aI%1Kx4NG(ђ 15PI, QWckD* -秊`YkM4("?Y>H@Cй'mצ7mQ~%:;(u6Y/,.ldxCwN$^M05B+x x,0-s l&%T bc9ۮ`P0ivۀSoA,ī)M"3