Legea nr. 99 din 26 mai 1999

Legea nr. 99 din 26 mai 1999
Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasingArt. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta se aplica operatiunilor de leasing prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing, locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.
  (2) Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum si bunuri mobile de folosinta indelungata, aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor."

 2. Dupa articolul 1 se introduc articolele (1) si 1', cu urmatorul cuprins:
  "Art. 1. - În intelesul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  1. valoare de intrare reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie;
  2. valoare totala reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala;
  3. valoare reziduala reprezinta valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator;
  4. rata de leasing reprezinta :
   • În cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca;
   • În cazul leasingului operational, cota de amortizare calculata în conformitate cu actele normative în vigoare si un beneficiu stabilit de catre partile contractante;
  5. leasing financiar este operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:
   1. riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;
   2. partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
   3. utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piata) pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata;
   4. perioada de folosire a bunului în sistem de leasing acopera cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca, in final, dreptul de proprietate nu este transferat;
  6. leasing operational este operatiunea de leasing care nu indeplineste nici una dintre conditiile prevazute la lit. e).
   "Art. 1 - (1) În cadrul unei operatiuni de leasing poate avea calitatea de finantator o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina.
        (2) Calitatea de utilizator o poate avea orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina."

 3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 3. - În cadrul operatiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-si alege, cu acordul societatii de leasing, furnizorul, precum si societatea care va asigura bunul."

 4. Dupa articolul 3 se introduce capitolul I - "Contractul de leasing", cu articolele 3-3f, cu urmatorul cuprins :

  CAPITOLUL I
  Contractul de leasing  Art. 3. - (1) Contractul de leasing trebuie sa cuprinda minimum urmatoarele elemente:
  1. partile in contractul de leasing:
   • locatorul/finantatorul;
   • utilizatorul;
  2. descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
  3. valoarea totala a contractului de leasing;
  4. valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;
  5. perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;
  6. clauza privind obligatia asigurarii bunului.
  (2) Contractul de leasing financiar trebuie sa cuprinda, pe langa elementele prevazute la alin. (1), urmatoarele:
  1. valoarea initiala a bunului;
  2. clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la conditiile in care acesta poate fi exercitat.
  (3) Partile pot conveni si alte clauze.
  Art. 3,. - Contractul de leasing nu se poate incheia pe un termen mai mic de un an.
  Art. 3f. - Contractele de leasing constituie titlu executoriu, daca utilizatorul nu preda bunul in urmatoarele situatii:
  • la sfarsitul perioadei de leasing, daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului;
  • in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului."
 5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 4. - Locatorul/finantatorul se obliga:
  1. sa respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul potrivit necesitatilor;
  2. sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, in conditiile expres formulate de catre acesta;
  3. sa incheie contract de leasing cu utilizatorul si sa transmita acestuia, in temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivand din contractul de vanzare-cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie;
  4. sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului, care consta in posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achizitionarea ori restituirea bunului;
  5. sa îi garanteze utilizatorului folosinta linistita a bunului, in conditiile in care acesta a respectat toate clauzele contractuale;
  6. sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing."
 6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5. - Utilizatorul se obliga:
  1. sa efectueze receptia si sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de leasing;
  2. sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de catre furnizor si sa asigure instruirea personalului desemnat sa îl exploateze;
  3. sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fara acordul finantatorului;
  4. sa efectueze platile cu titlu de rata de leasing in cuantumul valoric stabilit si la termenele prevazute in contractul de leasing;
  5. sa suporte cheltuielile de intretinere si alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing;
  6. sa îsi asume pentru intreaga perioada a contractului, in lipsa unei stipulatii contrare, totalitatea obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, si continuitatea platilor cu titlu de rata de leasing pana la achitarea integrala a valorii contractului de leasing;
  7. sa permita finantatorului verificarea periodica a starii si a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;
  8. sa îl informeze pe finantator, in timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venita din partea unui tert;
  9. sa nu aduca modificari bunului fara acordul finantatorului;
  10. sa restituie bunul in conformitate cu prevederile contractului de leasing."
 7. Articolul 6 se abroga.
 8. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 7. - În temeiul contractului de leasing utilizatorul are urmatoarele drepturi:
  1. de actiune directa asupra furnizorului, in cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar in perioada de garantie si postgarantie;
  2. de a exercita actiunile posesorii fata de terti."
 9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Drepturile reale ale finantatorului asupra bunului utilizat in baza unui contract de leasing sunt opozabile judecatorului-sindic, in situatia in care utilizatorul se afla in reorganizare judiciara si/sau faliment, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 64/1995, cu modificarile ulterioare.
  (2) Daca utilizatorul se afla in dizolvare si/sau lichidare, dispozitiile alineatului precedent se aplica si lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata."
 10. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) În cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de leasing sau daca se afla in stare de reorganizare judiciara si/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese.
              - (2) Finantatorul nu raspunde daca bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului."
 11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 10. - În cazul in care utilizatorul nu executa obligatia de plata a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul, sa plateasca ratele scadente, cu daune-interese, daca in contract nu se prevede altfel."
 12. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 11. - Daca finantatorul nu respecta dreptul de optiune al utilizatorului, acesta datoreaza daune-interese in cuantum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulatie, calculata la data expirarii contractului de leasing."
 13. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 12. - Daca in timpul derularii contractului de leasing finantatorul vinde bunul care face obiectul contractului unui alt finantator, noul finantator este legat de aceleasi obligatii contractuale ca si vanzatorul, care ramane garant al indeplinirii obligatiilor fata de utilizator."
 14. . Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 13. - Din momentul incheierii contractului de leasing si pana la expirarea acestuia si reintrarea in posesia bunului finantatorul este exonerat de orice raspundere fata de terti pentru prejudiciile provocate prin folosinta bunului de catre utilizator."
 15. . Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Societatile de leasing, persoane juridice romane, se infiinteaza si functioneaza potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
  (2) Societatile de leasing sunt societati Comerciale care au in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare, de 500 milioane lei."
 16. Literele a), b) si c) ale articolului 15 vor avea urmatorul cuprins:
  1. valoarea de intrare a bunurilor la momentul incheierii contractului de leasing;
  2. suma totala a ratelor de leasing aferente contractului intr-un exercitiu financiar, inclusiv cuantumul lor indexat, daca partile au prevazut in contract actualizarea periodica a ratelor:
   - pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de intrare si de dobanda de leasing aferenta, esalonata pe perioada derularii contractului; achizitiile de mijloace fixe sunt tratate ca investitii, fiind supuse amortizarii in conformitate cu actele normative in vigoare;
   - pentru leasingul operational rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de parti si de amortizarea unei parti din valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de parti, de comun acord, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare;
  3. calculul si evidentierea amortizarii bunului ce face obiectul contractului se vor efectua, in cazul leasingului operational, de catre finantator, iar in cazul leasingului financiar, de catre utilizator."
 17. . Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
  "(2) În cazul în care intervin schimbari în ceea ce priveste sediul utilizatorului sau al finantatorului ori schimbari cu privire la situatia juridica a bunului, finantatorul si utilizatorul trebuie sa procedeze la rectificare în Cartea funciara si la oficiul registrului comertului."
 18. Alineatul (3) al articolului 16 se abroga.
 19. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 24. - Societatile de leasing care perfecteaza un contract de leasing avand ca obiect utilizarea unei constructii sau realizarea si utilizarea unei constructii pot dobandi:
  1. dreptul de folosinta sau de achizitie a terenului pe care se efectueaza lucrarea de catre antreprenor;
  2. dreptul irevocabil de achizitie a constructiei la expirarea contractului de leasing."
 20. . Dupa articolul 24 se introduc articolele 24' si 24, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 24'. - Veniturile obtinute de nerezidenti sub forma de dobanda sau de redeventa (rata de leasing) stabilita de catre partile contractante, în cazul contractelor de leasing financiar sau operational, se impun în Romania, prin retinere la sursa, potrivit prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei interne, dupa caz. În cazul contractelor de leasing operational încheiate cu persoane nerezidente, redeventa înseamna beneficiul stabilit de parti sau toata cota de leasing (rata de leasing), daca prin contract nu se identifica partea de beneficiu.
  Art. 24. - Cheltuielile de asigurare a bunului care face obiectul unui contract de leasing sunt deductibile fiscal de catre partea obligata prin contract sa plateasca primele de asigurare."
 21. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Bunurile mobile care sunt introduse în tara de catre utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societati de leasing, persoane juridice straine, se încadreaza în regimul vamal de admitere temporara, pe toata durata contractului de leasing, cu exonerarea totala de la obligatia de plata a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale.
  (2) Bunurile mobile care sunt introduse în tara de societatile de leasing, persoane juridice romane, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice romane, se încadreaza în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata a sumelor aferente tuturor drepturilor de import.
  (3) În cazul în care utilizatorul, din vina societatii de leasing sau a furnizorului, nu si-a exercitat dreptul de optiune prevazut în contract, privind prelungirea termenului de leasing sau achizitia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat sa plateasca taxele vamale la valoarea reziduala a bunului, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului.
  (4) În cazul achizitionarii bunurilor introduse în tara în conditiile alin. (1) si (2), utilizatorul este obligat sa achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a bunului din momentul încheierii contractului de vanzare-cumparare, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului.
  (5) Termenul în cadrul caruia bunurile urmeaza sa fie restituite sau sa primeasca o noua destinatie vamala este cel convenit între parti prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii în tara a bunului.
  (6) Subansamblurile si componentele introduse în tara de societatile de leasing în scopul producerii de bunuri care vor face obiectul unor contracte de leasing sunt exceptate de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoarea adaugata."
     

Art. V.


 1. Contractele încheiate anterior intrarii în vigoare a prezentei legi îsi pastreaza valabilitatea.
 2. În termen de 12 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al Romaniei societatile de leasing au obligatia de a-si majora capitalul social, astfel încat sa aiba un capital minim subscris si varsat de minimum 500 milioane lei.
 3. În cazul nerespectarii dispozitiilor prevazute la alin. 2 societatea de leasing responsabila nu va mai avea dreptul sa efectueze operatiuni de leasing.
     

Art. VI.


Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice privind contabilitatea operatiunilor, de leasing în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al Romaniei.

     

Art. VII.


Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezentul titlu, va fi republicata în Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se textelor o noua numerotare.

© 2003-2008 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri

/urchin.js" type="text/javascript"> w/:£w޻*+>ӈOIUd~tHyp#YH"ut"H$ƈLNI{3 >1Pl60JlWUl{i*_Qe ]jR[_ -<N=0fEm-,ٴ.tk<fzl讹bוNKM7y.|@%)N\^X*gK3&‚½y8D{i˧MmEaİ (ƭ6d{e&$Qp#\m `t^:hNFA\``rdV"Zt[P{( 8h޺V*Fl3srMQ y*#OoZq=t5D')Ճ!-Sy5Xw#bl ܩh}Z8n3!͐ar[~^*(wQ>lO}RYP23-莻k!\qX`z Ɖ]ޢ@s3*bLP tUR\"v0~~{^H 8cA<~rѣEaAl} Bn,$m 6K1УmH 欘DZaHuk'oAK[L#K-\>ƫyejRC(o`L#dp D^R g캔,F\e&&1ԇ2@,}eO Ԅr܏2d)ӳߒT.I7)Hϗޜs_z>Y-`̟HkCT6%sBY^hkmkO} = kw\Oued}Ƕ>|(I@AuTMc=