Legea nr. 266 din 29 iunie 2006

Legea nr. 266 din 29 iunie 2006
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale


Parlamentul Romaniei adopta prezenta legeArticol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 28 din 26 ianuarie 2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 4, literele a) si h) vor avea urmatorul cuprins:
"a) institutie financiara nebancara - persoana juridica constituita cu scopul de a desfasura, cu titlu profesional, activitati de creditare de natura celor prevazute la art. 7 alin. (1) si ale caror surse de finantare provin din resurse proprii sau imprumutate de la institutii de credit, de la alte institutii financiare sau, dupa caz, din alte surse prevazute de reglementarile legale in vigoare; se asimileaza institutiilor financiare nebancare persoanele juridice fara scop patrimonial - entitati constituite in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, sau in baza unor legi speciale care acorda credite din fonduri publice ori puse la dispozitie in baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil/nerambursabil;
h) Registrul de evidenta - registru deschis si tinut de Banca Nationala a Romaniei, in care sunt inscrise casele de ajutor reciproc, casele de amanet si persoanele juridice fara scop patrimonial asimilate institutiilor financiare nebancare."

2. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Denumirea unei entitati care poate desfasura activitate de creditare, in conditiile prezentului titlu, va include sintagma «institutie financiara nebancara» sau abrevierea acesteia «IFN». In cazul institutiilor financiare nebancare ce fac obiectul inscrierii in Registrul de evidenta, completarea denumirii este optionala. Sintagma «institutie financiara nebancara» va fi folosita in denumire, antet, acte oficiale, contracte ori in alte asemenea documente, reclame sau in publicitate numai de catre institutiile financiare nebancare.
(2) Institutiile financiare nebancare nu au voie sa foloseasca in denumire, antet sau in alte atribute de identificare orice cuvinte si expresii care ar induce publicul in eroare cu privire la statutul ori la activitatile si operatiunile institutiilor financiare nebancare."

3. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:
"e1) acordare de credite de catre persoane juridice fara scop patrimonial din fonduri publice sau puse la dispozitie in baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil/nerambursabil;".

4. La articolul 7, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Institutiile financiare nebancare pot presta servicii conexe si de consultanta legate de realizarea activitatilor prevazute la alin. (1)."

5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Institutiile financiare nebancare pot desfasura, in aplicarea prevederilor art. 7, activitatile auxiliare necesare derularii activitatii."

6. La articolul 9, literele c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
"c) includerea in obiectul principal de activitate a unei activitati care nu este prevazuta la art. 7 alin. (1);
d) includerea in obiectul secundar de activitate a oricarei alte activitati decat, dupa caz, cele prevazute la art. 7 si 8 si prin legile speciale aplicabile."

7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Entitatile care nu se incadreaza in prevederile prezentului titlu nu pot folosi in denumire, antet ori in acte emise sintagma «institutie financiara nebancara»."

8. La articolul 11, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) persoanele impotriva carora au fost pronuntate hotarari definitive pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, inselaciune, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primiri de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa."

9. La articolul 12, partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Institutiile financiare nebancare nu au voie sa desfasoare urmatoarele activitati:
a) operatiuni cu bunuri mobile si imobile, cu exceptia celor ce intra sub incidenta prevederilor art. 8;".

10. La articolul 13, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) La infiintare, institutiile financiare nebancare trebuie sa indeplineasca cerintele generale prevazute in prezenta sectiune, potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei."

11. La articolul 14, alineatele (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Capitalul social al institutiilor financiare nebancare trebuie sa fie varsat integral, in forma baneasca, la momentul subscrierii.
(4) Institutiile financiare nebancare pot majora capitalul social, prin aporturi banesti, prime de emisiune sau de aport si alte prime legate de capital, integral incasate, ramase dupa acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operatiuni, si rezerve constituite pe seama unor astfel de prime, precum si prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net, a dividendelor din profitul net cuvenit actionarilor dupa plata impozitului pe dividende si a rezultatului reportat, reprezentand profit net."

12. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Conducatorii institutiilor financiare nebancare trebuie sa indeplineasca, cumulativ, cel putin urmatoarele conditii:
a) sa aiba onorabilitatea corespunzatoare functiei;
b) sa nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic;
c) sa aiba studii superioare;
d) sa aiba experienta intr-un domeniu considerat relevant de Banca Nationala a Romaniei.
(2) Termenul pentru indeplinirea cerintei prevazute la lit. c) a alin. (1), in cazul conducatorilor aflati in functie la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, este 31 decembrie 2009."

13. La articolul 18, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Institutiile financiare nebancare vor organiza si vor conduce contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si cu reglementarile specifice elaborate de Banca Nationala a Romaniei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice."

14. La articolul 23 alineatul (2), partea introductiva si litera g) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cererea de luare in evidenta in Registrul general va fi insotita de documentatia care contine:
g) lista normelor interne, insotita de declaratia privind aprobarea acestora de catre organele statutare."

15. La articolul 25, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - (1) In urma notificarii efectuate de institutiile financiare nebancare la Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1), acestea vor fi luate in evidenta si vor fi inscrise in Registrul general tinut la Banca Nationala a Romaniei numai daca fac dovada respectarii cerintelor prevazute la sectiunea 1."

16. La articolul 25, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Nerespectarea cerintelor prevazute la sectiunea 1 atrage neinscrierea in Registrul general a entitatilor in cauza si, implicit, neacordarea permisiunii de a desfasura activitate de creditare."

17. La articolul 28, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Calitatea actionarilor semnificativi si structura grupurilor din care acestia fac parte trebuie sa corespunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a institutiilor financiare nebancare si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente. In acest sens:
a) actionarii semnificativi trebuie sa poata justifica in mod satisfacator provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei la capitalul social al institutiilor financiare nebancare;
b) actionarii semnificativi trebuie sa furnizeze, potrivit reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei, suficiente informatii care sa asigure transparenta necesara pentru identificarea structurii grupului din care fac parte."

18. La articolul 28 alineatul (4), litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) conducatorii trebuie sa asigure efectiv conducerea de zi cu zi a activitatii numai in cadrul institutiei financiare nebancare in care sunt numiti si cel putin unul dintre acestia trebuie sa cunoasca limba romana;".

19. La articolul 28 alineatul (4), litera e) se abroga.

20. La articolul 29, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Institutiile financiare nebancare vor elabora norme interne in vederea aplicarii cerintelor speciale si le vor transmite Bancii Nationale a Romaniei in termen de 5 zile de la data primirii documentului care atesta inscrierea in Registrul special."

21. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - (1) Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special vor respecta obligatiile stabilite la sectiunea a 4-a si reglementarile date in aplicarea acestuia, pe durata in care sunt inscrise in Registrul special. Banca Nationala a Romaniei va radia din Registrul special institutiile financiare nebancare care, pe o perioada ce urmeaza a fi stabilita prin reglementari, nu se mai incadreaza in criteriile ce stau la baza inregistrarii in Registrul special.
(2) Banca Nationala a Romaniei isi va putea exercita in continuare prerogativele de supraveghere si asupra institutiilor financiare nebancare care nu mai indeplinesc criteriile prevazute la art. 27 alin. (2), dar sunt inscrise in Registrul special."

22. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 33. - (1) In urma notificarii efectuate de casele de ajutor reciproc, casele de amanet si persoanele juridice fara scop patrimonial la Banca Nationala a Romaniei, acestea vor fi luate in evidenta si inscrise in Registrul de evidenta tinut la Banca Nationala a Romaniei.
(2) Banca Nationala a Romaniei va elibera si va transmite caselor de ajutor reciproc, caselor de amanet si persoanelor juridice fara scop patrimonial documentul care atesta inscrierea in Registrul de evidenta, in termen de 30 de zile de la notificare."

23. La articolul 37, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - (1) Banca Nationala a Romaniei poate emite reglementari privind regimul institutiilor financiare nebancare, referitoare la calitatea de persoana juridica declaranta la Centrala Riscurilor Bancare a Bancii Nationale a Romaniei."

24. La articolul 42, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si f), precum si modificarile intervenite vor fi puse la dispozitie Bancii Nationale a Romaniei, potrivit reglementarilor emise de aceasta."

25. La articolul 45, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45. - (1) Contractele incheiate in scopul derularii activitatilor de creditare prevazute la art. 7 alin. (1), precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii creditelor ce fac obiectul contractelor mentionate constituie titluri executorii."

26. Articolul 46 va vea urmatorul cuprins:
"Art. 46. - Institutiile financiare nebancare trebuie sa tina permanent contabilitatea, in concordanta cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, si ale reglementarilor specifice date in aplicarea acesteia, si sa intocmeasca situatii financiare care sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata."

27. La articolul 52 alineatul (2), litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) suspendarea temporara a desfasurarii uneia sau mai multor activitati;".

28. Articolul 55 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 55. - Caile de contestare a actelor emise de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea prezentului titlu sunt cele prevazute in cap. XV "Cai de contestare" din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata, cu modificarile ulterioare."

29. Titlul capitolului VIII va avea urmatorul cuprins:

CAPITOLUL VIII
Dispozitii aplicabile caselor de ajutor reciproc, caselor de amanet si persoanelor juridice fara scop patrimonial


30. La articolul 56, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Caselor de ajutor reciproc, caselor de amanet si persoanelor juridice fara scop patrimonial le sunt aplicabile si prevederile cap. I, cap. II sectiunea a 6-a, cap. IX si cap. X."

31. Dupa articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu urmatorul cuprins:
"Art. 581. - Persoanele juridice fara scop patrimonial vor putea desfasura activitatea de creditare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si ale prezentului titlu, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) inscrierea in Registrul de evidenta tinut la Banca Nationala a Romaniei;
b) organizarea si functionarea, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, sau, dupa caz, potrivit legislatiei in baza careia s-au constituit;
c) activitatea de creditare desfasurata se va limita la cea prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. e1);
d) limitarea surselor de finantare, potrivit legislatiei speciale care le reglementeaza activitatea."

32. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59. - Procedura si cerintele privind luarea in evidenta a caselor de ajutor reciproc, a caselor de amanet si a persoanelor juridice fara scop patrimonial in Registrul de evidenta, precum si modalitatea de raportare de date si informatii vor fi stabilite prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei, potrivit specificului activitatii desfasurate."

33. La articolul 60, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60. - (1) Entitatile care prin activitatea desfasurata intra sub incidenta prevederilor prezentului titlu, cu exceptia caselor de ajutor reciproc, a caselor de amanet si a persoanelor juridice fara scop patrimonial, indiferent de forma de organizare pe care o detin la momentul intrarii in vigoare a prezentei ordonante, vor trebui sa procedeze la schimbarea formei juridice in societate comerciala pe actiuni si la indeplinirea cerintelor generale, in vederea obtinerii permisiunii de a desfasura activitatea de creditare prevazuta in prezentul titlu."

34. La articolul 60, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Persoanele juridice fara scop patrimonial care, la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, deruleaza, pe langa activitati de creditare din fonduri publice sau puse la dispozitie in baza unor acorduri interguvernamentale cu caracter rambursabil/nerambursabil, si activitati de creditare din fonduri private nu vor mai putea incheia noi contracte de creditare din fonduri private, limitandu-si activitatea la cea prevazuta la art. 7 alin. (1) lit. e1), decat in conditiile reorganizarii in societate comerciala pe actiuni si respectarii cerintelor aplicabile din prezentul titlu."

35. La articolul 61, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
"(5) Banca Nationala a Romaniei poate decide asupra prelungirii termenului prevazut la alin. (1), in cazul unor cereri intemeiate."

36. La articolul 61, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) In cazul persoanelor juridice fara scop patrimonial, termenul si procedura privind transmiterea declaratiei prevazute la alin. (1) vor fi stabilite prin reglementari emise de Banca Nationala a Romaniei."

37. La articolul 62, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Lista cuprinzand persoanele juridice fara scop patrimonial care intra sub incidenta prevederilor legii de aprobare a prezentei ordonante, inclusiv cele la care se face referire la art. 60 alin. (3), va fi publicata de Banca Nationala a Romaniei ulterior finalizarii procesului de depunere a declaratiilor, in conformitate cu prevederile art. 61 alin. (6)."

38. La articolul 63, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 63. - (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, entitatile care intra sub incidenta prevederilor prezentului titlu, cu exceptia caselor de ajutor reciproc si a caselor de amanet, vor intreprinde masurile necesare incadrarii in cerintele generale, cu exceptia celei referitoare la limita minima a capitalului social, si vor indeplini formalitatile de notificare prevazute la cap. II sectiunea a 2-a. Nivelul minim al capitalului social reglementat va fi atins pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2006."

39. La articolul 63, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, persoanele juridice fara scop patrimonial mentionate la art. 60 alin. (3) vor intreprinde masurile necesare incadrarii in cerintele generale si vor indeplini formalitatile de notificare prevazute la cap. II sectiunea a 2-a."

40. La articolul 63, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Casele de ajutor reciproc si casele de amanet vor indeplini formalitatile de luare in evidenta, in conformitate cu reglementarile ce vor fi emise de Banca Nationala a Romaniei."

41. La articolul 63, dupa alineatul
(3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) Persoanele juridice fara scop patrimonial care acorda credite exclusiv din fonduri publice vor indeplini formalitatile de luare in evidenta, in conformitate cu reglementarile ce vor fi emise de Banca Nationala a Romaniei."

42. La articolul 66, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Casele de amanet si casele de ajutor reciproc care nu se incadreaza in termenele si cerintele prevazute la art. 61, art. 63 alin. (4) sau in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei in baza legii de aprobare a prezentei ordonante nu vor mai putea desfasura activitate de creditare si nu vor mai putea incheia noi contracte."

43. La articolul 66, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Persoanele juridice fara scop patrimonial care, in termenele aplicabile acestora, prevazute la art. 63, art. 64 si in reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, nu se incadreaza in cerintele stabilite prin legea de aprobare a prezentei ordonante nu vor mai putea desfasura activitate de creditare si nu vor mai putea incheia noi contracte."

44. La articolul 66, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Contractele prin care se deruleaza activitati de creditare prevazute la art. 7 alin. (1), incheiate de entitatile prevazute la alin. (1), (2) si (21), pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, isi pastreaza valabilitatea pana la scadenta si pot fi prelungite, exclusiv in ceea ce priveste termenul de rambursare a creditului."

45. La articolul 66, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Contractele prin care se deruleaza activitati de creditare prevazute la art. 7 alin. (1), incheiate de entitatile prevazute la alin. (21), pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, isi pastreaza valabilitatea pana la scadenta, dar nu mai pot fi prelungite."

46. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67. - (1) Imprumuturile obtinute prin emisiune de obligatiuni, pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, se vor derula pana la scadenta acestora.
(2) Contractele prin care se deruleaza activitati, altele decat cele prevazute la art. 7 si 8, incheiate pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de entitatile inscrise in listele prevazute la art. 62, isi pastreaza valabilitatea pana la scadenta, dar nu mai pot fi prelungite."

47. La articolul 69, alineatul (2) se abroga.

48. La articolul 70, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Separat sau in cadrul asociatiei profesionale, institutiile financiare nebancare vor putea sa isi organizeze un corp propriu de executori, a carui activitate va fi strict legata de punerea in executare a titlurilor executorii apartinand acestora. Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei."

49. Dupa articolul 75 se introduce titlul III1 "Dispozitii referitoare la transformarea unor posturi pentru Senatul Romaniei", cu articolul 751, cu urmatorul cuprins:

TITLUL III1
Dispozitii referitoare la transformarea unor posturi pentru Senatul Romaniei


Art. 751. - (1) In cadrul numarului maxim de posturi aprobat pe anul 2006 Senatului Romaniei prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, anexa nr. 3/02/08, se suplimenteaza numarul de posturi, la capitolul 5101 "Autoritati publice si actiuni externe - buget de stat" pct. I "Persoane care ocupa functii de demnitate publica" subpct. "Secretarii si chestorii Senatului", cu doua posturi, si la pct. VII "Personal cu contract de munca" lit. a) "Personal de specialitate" subpct. "Expert", cu un post.
(2) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca modificarile corespunzatoare in anexa la bugetul aprobat Senatului Romaniei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si cu incadrarea in cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2006."

50. La sectiunea a 3-a a partii a II-a, articolul IV va avea urmatorul cuprins:
"Art. IV. - La sectiunea a 4-a "Reglementari privind imprumutul extern contractat de Ministerul Sanatatii Publice cu garantia statului in vederea consolidarii, modernizarii si dotarii Spitalului Clinic Coltea si refacerii Bisericii Coltea" a cap. I "Reglementari ale unor operatiuni financiare si fiscale" din Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 97/2006, dupa articolul 6 se introduc doua noi articole, articolele 7 si 8, cu urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Obiectivele aferente achizitiei publice prevazute la art. 5 cuprind:
a) refacerea Bisericii Coltea;
b) proiectarea, consolidarea, restaurarea, modernizarea si dotarea cu aparatura medicala a Spitalului Clinic Coltea, situat in municipiul Bucuresti, bd. I.C. Bratianu nr. 1, sectorul 3. Costurile aferente acestor activitati sunt in valoare de 61,830 milioane euro;
c) extinderea Spitalului Clinic Coltea prin construirea unei noi cladiri in incinta Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu", situat in municipiul Bucuresti, str. Iancu de Hunedoara nr. 30-32, sectorul 1, cu specific de Centru de Cardiologie si Chirurgie Cardiovasculara pentru Copii. Costurile aferente proiectarii, constructiei si dotarii extinderii Spitalului Clinic Coltea sunt in valoare de 32,509 milioane euro;
d) proiectarea schimbarii de functional, finalizarea constructiei actualului obiectiv de investitii "Spital clinic de urgenta, cu 300 de paturi, in municipiul Iasi, judetul Iasi", conform dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 120/1996, si dotarea corespunzatoare a acesteia in vederea infiintarii Institutului Regional de Oncologie Iasi.

Art. 8. - Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sanatatii Publice sunt autorizate sa identifice surse de finantare si sa finanteze, conform legislatiei in vigoare, in limita sumei de 27 milioane euro, realizarea obiectivului "Institutul Regional de Oncologie Iasi", conform solutiei tehnice prevazute la art. 7 lit. d)."

51. La sectiunea a 13-a a partii a II-a, la articolul XVI punctul 3, articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - In cazul in care sumele nu sunt platite integral si la termenele stabilite in Fondul IID, astfel incat cerintele minime stabilite conform art. 9 sa fie indeplinite, majorarile de intarziere calculate pentru sumele neachitate in termen, in conformitate cu reglementarile in vigoare in materie de colectare a creantelor bugetare, daca legea nu prevede altfel, vor constitui creante ale bugetului local si vor fi executate conform dispozitiilor legale in vigoare."

52. Dupa articolul XVII al sectiunii a 13-a a partii a II-a se introduce sectiunea a 14-a "Repunerea in termen a inlesnirilor la plata a obligatiilor fiscale", cu urmatorul cuprins:

SECTIUNEA a 14-a
Repunerea in termen a inlesnirilor la plata a obligatiilor fiscale


Art. XVIII. - (1) Debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata obligatiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, acordate in baza reglementarilor legale in materie, si care, pana cel tarziu in cea de-a 60-a zi inclusiv de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante, fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevazuta de lege, a sumelor cuprinse in rate, a obligatiilor fiscale curente, cu termene de plata pana la aceeasi data, precum si a indeplinirii celorlalte conditii in care inlesnirile au fost aprobate beneficiaza de mentinerea inlesnirilor pentru sumele ramase de plata, incepand cu data mai sus mentionata, cu toate efectele prevazute de lege.
(2) Pentru plata cu intarziere a ratelor si a obligatiilor curente de catre debitorii care se incadreaza in prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculeaza si comunica acestora diferenta de obligatii fiscale accesorii aferente, dupa caz, care se va achita conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Prevederile de mai sus se aplica si debitorilor pentru care au inceput sau vor incepe, dupa data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante, sau au continuat, dupa caz, masurile de executare silita, care se continua pana la data prevazuta la alin. (1), iar sumele obtinute din valorificarile finalizate vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost inceputa executarea silita, chiar daca sumele recuperate prin executare silita se regasesc in sumele ce fac obiectul ratelor din inlesniri.
(4) Pentru sumele ramase de plata organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, competente in administrarea contribuabililor, conform legii, la cererea acestora, le vor comunica graficele de plata refacute, fara a se depasi numarul de rate aprobat initial.
(5) In cazul in care garantia constituita la inceputul acordarii inlesnirii la plata s-a utilizat pentru stingerea creantelor bugetare, se va constitui o noua garantie pentru sumele ramase de plata, pana la urmatorul termen de plata.
(6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele esalonate, desi prin graficul de plata erau stabilite termene si dupa data mentionata la alin. (1), precum si pentru debitorii care au beneficiat de inlesniri la plata ale caror termene de plata din grafice au expirat pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante sau expira pana la data mentionata la alin. (1), inlesnirea la plata se considera respectata, cu toate efectele prevazute de lege, la data la care toate conditiile au fost sau vor fi indeplinite, dar nu mai tarziu de data mentionata la alin. (1), inclusiv in situatia in care nu au fost constituite in termen garantiile sau instrainarea de active nu s-a realizat in conditiile prevazute de lege."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

© 2003-2008 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri

ript> 'M= 1[W{Ft}SpZ*gAI3HyLS8!7g8w| c r"<(l.۰FQZM+эvթZ،}b'2gWM,PLSCX7orf4E9jѴFm n`$ľ3)Eq_Gèti8q4-n)Y :y`jk ! &$V 6!픔qZʫY7&3df(k{yqoUx9DTbu/\ cAY46E}%ñgK w<M k L6HqX B44E;h 0* Dj>'!;}WP:dA] >r߹)7?>91%-x&'A鑝W@fPJ?DҴ|AgVТ WR۫Qx~x5b16l .pЖϯĦ[smll~M碻' m(Z7DϢ;౮9+ c\( -y+(]%*\*b'cJg,RKpCkEF3Q)SΪ#! m\#?FRSoTy4ڕ\dp"M2#nf55}iQ9;5U Ft2\ C |~}dfD"ǁViEsY# 7>2edl碙쌆#c7jV21ʽGo)AV1ʍa͢{)LUzS-^ Y,"q 2?S w ɽUΠ6vR &&ZA' ~ǎ;N/҆1T}Bݘ* |[0/OT'T 0@Mgg@ż#{pH)*F.=$ )aTe3)ntKͲ1ʝxx-m-]bi6&'r!s{|_9ȝ|ΡXqV1;]lNjWg|E!#b#