Legea nr. 90 din 28 aprilie 1998

Lege nr. 90 din 28 aprilie 1998
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:Art. I. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 51 din 28 august 1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, emisa in temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:

"Prezenta ordonanta se aplica operatiunilor de leasing in care o parte, denumita locator, se obliga ca, la solicitarea celeilalte parti, denumita utilizator, sa cumpere sau sa preia de la un tert, denumit furnizor, un bun mobil sau imobil si sa transmita utilizatorului posesia sau folosinta asupra acestuia, contra unei plati numite redeventa, in scopul exploatarii sau, dupa caz, al achizitorului bunului.

Operatiunile de leasing au ca obiect :

  1. utilizarea bunurilor mobile, inclusiv a valorilor mobiliare;
  2. utilizarea echipamentului industrial;
  3. utilizarea bunurilor imobile cu destinatie comerciala, achizitionate sau construite de o societate de leasing, denumita in continuare societate imobiliara pentru comert si industrie - S.I.C.I.;
  4. utilizarea fondului de comert sau a unuia dintre elementele sale necorporale;
  5. utilizarea bunurilor de folosinta indelungata si a imobilelor cu destinatie de locuinta, pentru persoanele fizice, cu respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorului".
2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. - Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing, orice persoana fizica sau juridica va formula unei societati de leasing o oferta ferma, insotita de lista de bunuri care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum si de acte din care sa rezulte situatia sa financiara".

3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - In cadrul operatiunilor de leasing, utilizatorul are dreptul de a-si alege furnizorul, cu exceptia cazului in care societatea de leasing are si calitatea de furnizor, precum si societatea care va asigura bunul, cu acordul societatii de leasing".

4. La articolul 4, literele b), c), d) si e) vor avea urmatorul cuprins:

"b) sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, in conditiile expres formulate de catre acesta;

c) sa incheie contract de leasing cu utilizatorul si sa transmita acestuia, in temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivand din contractul de vanzare-cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie;

d) sa transmita utilizatorului dreptul de posesie sau de folosinta asupra bunului achizitionat;

e) sa respecte, la expirarea contractului de leasing, dreptul de optiune al utilizatorului, ce consta in posibilitatea de a solicita achizitionarea bunului, restituirea acestuia sau prelungirea contractului de leasing, afara de cazul in care in contract s-a prevazut altfel;"

5. La articolul 4, dupa litera f) se introduce litera g) cu urmatorul cuprins:

"g) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in sistem de leasing".

6. La articolul 4, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:

"Societatea de leasing are dreptul sa verifice periodic starea bunurilor, modul de exploatare si sa rezilieze contractul inainte de termen, daca utilizatorul nu a indeplinit obligatiile contractuale".

7. La articolul 5, literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:

"a) sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de vanzare-cumparare si in contractul de leasing dupa caz;"

"c) sa efectueze platile ci titlu de redeventa in cuantumul valoric stabilit si la datele fixate in contractul de leasing; redeventa platita va fi calculata tinandu-se seama de o marja de profit si de amortizare integrala a bunului sau a unei parti din valoarea de intrare a acestuia; in acest ultim caz, regimul de amortizare va fi stabilit de parti, de comun acord, in functie de natura bunului si de valoarea sa de intrare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare;"

8. La articolul 5, dupa litera f) se introduc literele g) si h) cu urmatorul cuprins:

"g) sa restituie bunul in conformitate cu prevederile contractului de leasing;

h) sa exploateze bunul conform instructiunilor, sa asigure instruirea personalului destinat exploatarii bunului, sa nu aduca modificari bunului fara acordul proprietarului sau al societatii de leasing, sa pastreze in conditii corespunzatoare bunul pe toata durata contractului".

9. Dupa articolul 5 se introduce articolul 5.1. cu urmatorul cuprins:

"Art. 5.1. - In cadrul operatiunilor de leasing drepturile si obligatiile partilor vor fi stipulate in contract si nu vor fi limitate la prevederile art. 4 si 5".

10. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins :

"Art. 6. - In cazul in care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul isi exprima intentia de a cumpara bunul, societatea de leasing trebuie sa ia in calcul varsamintele efectuate anterior cu titlu de redeventa, precum si valoarea reziduala a bunului".

11. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - Dreptul de optiune constand in achizitia bunului, conform art. 4 lit. e), se poate exercita si pana la expirarea contractului de leasing cu acceptul locatorului, daca utilizatorul formuleaza o oferta ferma si irevocabila de cumparare.

Utilizatorul, in baza contractului de mandat incheiat cu societatea de leasing, are dreptul de actiune directa asupra producatorului in cazul reclamatiilor privind calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar in perioada de garantie si postgarantie".

12. La articolul 9, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:

"Societatea de leasing nu raspunde pentru cazul in care bunul ce face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului, cu exceptia cazului in care societatea de leasing are si calitatea de furnizor".

13. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. - In cazul in care utilizatorul nu isi executa obligatia de plata a redeventei, societatea de leasing are dreptul de a rezilia contractul de leasing, cu obligatia utilizatorului la restituirea bunului si la plata ratelor scadente si nerambursabile, cu daune-interese, cu exceptia unei prevederi contrare. Daunele -interese cuprind cuantumul valoric al redeventei care a ramas de platit pana la expirarea contractului de leasing".

14. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. - Nerespectarea dreptului de optiune al utilizatorului obliga societatea de leasing la plata de daune, care vor fi egale cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulatie, calculata la data expirarii contractului de leasing".

15. Titlul capitolului IV va avea urmatorul cuprins :

"Organizarea si functionarea societatilor de leasing"

16. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins :

"Art. 14. - Societatile comerciale de leasing se infiinteaza si functioneaza potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si pot fi :

a) societati comerciale care au ca obiect unic de activitate operatiunile de leasing, conform prevederilor prezentei ordonantei;

b) societati comerciale care au ca obiect de activitate si leasingul echipamentului industrial, al bunurilor de folosinta indelungata si al imobilelor cu destinatie comerciala sau industriala, al imobilelor cu destinatie de locuinta ori leasingul fondului de comert sau al unuia dintre elementele sale corporale."

17. Articolele 15-18 se abroga.

18. Titlul capitolul VI, care devine capitolul V, va avea urmatorul cuprins:


CAPITOLUL V
Publicitatea operatiunilor de leasing19. Articolul 19 devine articolul 16.

20. Articolul 20 se abroga.

21. Capitolul VII "Dispozitii speciale" se elimina.

22. La articolul 21 alineatul 1, litera c) va avea urmatorul cuprins:

"c) plata amortismentelor; evidenta acestora se face la locator;"

23. Articolul 21 devine articolul 15.

24. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 25. - Bunurile mobile, care sunt importate in scopul utilizarii in sistem de leasing, se incadreaza in regimul vamal de admitere temporara, pe toata perioada contractului de leasing, cu exonerarea totala de obligatia de plata a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garantiilor vamale.

In cazul achizitionarii bunurilor importate in sistem de leasing, conform termenului convenit de parti in baza contractului de leasing, cumparatorul este obligat sa achite taxa vamala calculata la valoarea reziduala a bunului din momentul intocmirii actului de vanzare-cumparare, in baza declaratiei vamale de import definitiv.

In cazul in care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul nu si-a exercitat dreptul de optiune pentru prelungirea contractului sau pentru achizitia bunului, iar bunul nu a fost restituit din vina societatii de leasing sau a furnizorului, utilizatorul este obligat sa plateasca taxele vamale la valoarea reziduala a bunului, daca foloseste in continuare bunul respectiv.

Termenul in cadrul caruia bunurile respective urmeaza sa fie restituite sau sa primeasca o noua destinatie vamala este cel convenit de parti prin contractul de leasing, dar sa nu depaseasca 7 ani".

Art. II. - Contractele incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza valabilitatea.

Art. III. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 72/1993 privind regimul vamal al bunurilor importate ce fac obiectul tranzactiilor leasing, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 26 februarie 1993, Ordonanta Guvernului nr. 12/1995 privind unele masuri referitoare la regimul vamal al masinilor, utilajelor si instalatiilor importate in cadrul tranzactiilor de leasing, precum si la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor si componentelor folosite in productia proprie a unor agenti economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 3 februarie 1995, aprobata prin Legea nr. 59/1995, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

© 2003-2008 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri

f="../termeni-conditii.htm" title="Termeni si conditii" class="termeni">Termeni si conditii - Harta site - Parteneri

"Credite">Credite| Despre Leasing| Despre Noi
Credite & Leasing pentru persoane fizice si juridice
© 2003-2007 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri